Токар. Спеціальна технологія. 4 розряд. Тема 2. п. 2.3.

Нарізування двозахідної різьби

 

 

Для нарізування багатозахідної різьби верстат налагоджують не на крок різьби Р, а на хід Н=КР, де К - кількість заходів різьби. Якщо різьба тризаходова, а її крок дорівнює 2 мм, тоді хід Н = 2-3-6 мм, а отже, верстат налагоджують на крок 6 мм. Після про¬різування першої канавки виконують поділ, тобто повертають заготовку на кут 3607/С (для нашого прикладу К = 3). Поворот слід здійснити на 120°, роз'єднавши шпиндель і ходовий гвинт.

t2 5

 

Верстат КА-280 на передньому кін¬ці шпинделя має спеціальне ділильне кільце, на якому нанесено 360 поділок. Шпиндель від'єднується від кінемати¬чного ланцюга подач, тобто від ходо¬вого гвинта. Ділильне кільце поверта¬ють уручну на кількість поділок, що відповідає кількості заходів нарізу¬вання різьби (якщо заходів два - на 180 поділок, три - на 120 поділок і т. д.). Після поділу шпиндель знову приєд¬нують до кінематичного ланцюга.
Для верстатів, у яких немає ділиль¬ного кільця, використовують спеціаль¬ні ділильні пристрої, один з яких зо¬бражено на рис. 1. Корпус 9 насаджується на шпиндель. На корпусі розміщено ділильний диск з кільцевим пазом, Т-подібним у перерізі. У диск запресовано по колу 24 загартовані втулки (для найчастіше викорис¬товуваних поділів на 12, 8, 6, 4, 3, 2 за¬ходи). Фіксатор 6, який під дією пру¬жини заскакує в одну із втулок, фіксує

t2 6

Рис. 2.3.1. Ділильна планшайба з повідковим хомутиком:

1 - хомутик; 2 - гвинт хомутика; 3 - втулка; 4 - ділильна планшайба; 5 - корпус фіксатора; 6 - фіксатор; 7 - пружина; 8 - рукоятка фіксатора; 9 - корпус; 10 — гвинт; 11 — поводок

 

Поділ можна виконати також зміщен¬ням верхніх полозків супорта на заданий крок після кожного робочого ходу (рис. 2.7.22). Зміщення контролюють за допомогою лімба верхніх полозків, мірних плиток або ж індикаторів.

 

t2 7
Рис. 2.3.2. Нарізування багатозахідної різьби зміщенням різця:
1 - планшайба; 2 - повідковий палець; 3 - хомутик; 4 - держак індикатора; 5 - індикатор
положення ділильного диска відносно корпусу 9.

 

Після кожного ділення гви¬нти 10 (зазвичай їх три) затягають, на¬дійно зв'язуючи палець-поводок 11 планшайби з корпусом.
Двозахідні наскрізні різьби можна нарізати одночасно двома різцями (рис. 3), відстань між якими дорів¬нює кроку різьби деталі. Верстат при цьому налагоджують на хід Н = 2Р.

t2 8

 

Рис. 2.3.3. Схема нарізування двозахідної різьби двома різцями